ตัวชี้วัดสำคัญของงานรังสี

เครื่องชี้วัดผลการดำเนินงาน
บริการกลุ่มงานรังสีวิทยา
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สำคัญ:  รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย

               เครื่องชี้วัด
                เป้าหมาย
    เป้าหมาย
 
     ปี 2553
      ทำได้
      ปี 2554
        ทำได้
      ปี 2555
       ทำได้
1.  อัตราฟิล์มเสีย
2.  ระยะเวลาการรอคอย(ในเวลาราชการ)
3.  อัตราการค้นหาฟิล์มเอกซเรย์ไม่เจอ
4.  อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5.  อัตราข้อร้องเรียน
6.  อัตราการเกิดอุบัติเหตุในห้องเอกซเรย์
        -   หกล้ม
        -   ตกเตียง
        -  จากอุปกรณ์
7.  อัตราการแพ้สารทึบรังสีรุนแรง
ไม่เกินร้อยละ 3
ไม่เกิน 10 นาที 
ไม่เกินร้อยละ 2
ร้อยละ 80
0
 
0
0
0
0
 
ไม่เกินร้อยละ 2.2
10 นาที / คน
ไม่ได้วัด
ร้อยละ 82
ไม่มี
 
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 
  ไม่เกินร้อยละ 2.2
     10 นาที / คน
น้อยกว่าร้อยละ 1
ร้อยละ 84
ไม่มี
 
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกินร้อยละ 2.1
   10 นาที / คน
น้อยกว่าร้อยละ 1
ร้อยละ 82
ไม่มี
 
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี