หน้าที่ เป้าหมาย ขอบเขตบริการ

กลุ่มงานรังสีวิทยา
ความมุ่งหมาย (Purpose)
          ให้บริการถ่ายภาพรังสี โดยใช้รังสีเอกซ์มาสร้างภาพ เพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยโรค และรักษาอาการบาดเจ็บของมนุษย์
ขอบเขตบริการ (Scope of Service):
1.ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัยทั่วๆไปของอวัยวะทุกส่วนของ ร่างกาย
   1.1  ให้บริการตรวจเอกซเรย์ถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัยทั่วๆไป 
   1.2  การตรวจพิเศษ / การทำ IVP  การตรวจพิเศษทางรังสีโดยการฉีดสารทึบรังสีเข้า
หลอดเลือดดำ  แพทย์เป็นผู้ฉีด ประกอบการถ่ายภาพทางรังสี
2. ให้บริการทางรังสี ฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั่วโมง
(จัดเวรเจ้าหน้าที่ )