อัตรากำลัง

 

อัตรากำลัง
กลุ่มงานรังสีวิทยา

 

นายพิศิษฐ์  เงินใส
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

 

นายรังสรรค์  ทองประสาน
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค(พกส.)